Silk Road forums

Discussion => Security => Topic started by: kmfkewm on July 24, 2013, 11:07 am

Title: Big MDMA presser busted on silk road
Post by: kmfkewm on July 24, 2013, 11:07 am
http://www.mickvanwely.nl/de-xtc-bende-van-sinterklaas/
Title: Re: Big MDMA presser busted on silk road
Post by: kmfkewm on July 24, 2013, 11:44 am
I have a friend who knows the person busted, he said they were busted via unrelated investigation and then police linked them to SR because they seized and analyzed computers then found unencrypted documents with SR info on them.
Title: Re: Big MDMA presser busted on silk road
Post by: StExo on July 24, 2013, 12:08 pm
Quote
"De xtc-bende van ‘Sinterklaas'"

De groep verdachten uit Groningen en Drenthe die in april werd opgepakt voor de grootschalige productie en verkoop van xtc, deed dat via een verborgen website, Silk Road. Dat is een soort Markplaats voor drugs en wapens.

Omdat de recherche nog volop bezig is met het onderzoek, wil het Openbaar Ministerie niets zeggen over het onderzoek dat luistert naar de naam Mantia.

Voor zover bekend is het de eerste keer dat verdachten zijn opgepakt die drugs distribueerden via Silk Road. Silk Road is de schrik van justitie. IP-adressen van computers en dus de distributeurs van aangeboden spullen zijn niet te traceren omdat er gebruik gemaakt wordt van het internetnetwerk TOR. Dit netwerk dook ook op bij de Amsterdamse zedenzaak Robert M.

De betaling geschiedt met Bitcoins of BTC: een virtueel betaalmiddel. Coins kunnen ook omgewisseld worden voor cashgeld. Verdachten uit het onderzoek Mantia hebben tijdens verhoren bekend dat ze gebruik maakten van dit netwerk, maar wilden niet vertellen wie dit deed en hoe of waar de Bitcoins werden omgezet in geld.

Onder de zeven verdachten uit Groningen, Onstwedde en Emmen was er één die de pillen draaide. Dat gebeurde in Westerbork. De andere verdachten fungeerden als distributeurs en koeriers. De pillen gingen de hele wereld over. Duitsland was het belangrijkste afzetgebied.
Theo 'De Zwerver' lapte een oude pillenmachine op

Volgens hoofdverdachte Tele Benoni (roepnaam Theo) van G. (62) uit Emmen zijn er zeker 200.000 pillen geproduceerd. De recherche vond ook vuurwapens en grondstoffen voor de productie van de ’pretpillen’.
Pillen in dvd’s met kerkmuziek.

Hij is 62 en ziet er met zijn lange baard uit als een hippie. De ene compagnon uit zijn drugsnetwerk noemt Theo van G. ’de zwerver’, de ander noemt hem ’Sinterklaas’. Pillendraaier van een bende met een uniek distributiesysteem.

Ze staan op scherp, laat op de avond van 22 november. Agenten in Emmen zijn op zoek naar de autokrasser die de stad al maanden in zijn greep houdt. De agenten zien een man op een bijrijderstoel van een Golfje.

Een vrouw drentelt verdacht om de auto. Is zij of hij de beruchte krasser? Even voor middernacht zetten ze de wagen aan de kant. Met autokrassen blijken ze niets te maken te hebben. Wel met de handel in drugs.

In de wagen liggen honderden xtc-pillen. Bij een kennis in de woning vindt de politie meerdere handvuurwapens, waaronder het ’James Bond-pistool’, een Walther PPK. Ook liggen er meer zakken vol ’pretpillen’. Het is een gelukstreffer. Een mazzeltje.

En het geluk kan niet op. Bij Albertina O. uit Musselkanaal treft de politie een notitieblokje aan. De hele administratie van de xtc-bende staat erin. Verkoopcijfers, exportlanden, namen van koeriers. Alles. Het kasboek van de xtc-bende van ’Sinterklaas’. Er staat zelfs een to do-lijstje in.

Op 5 april 2013 valt de politie panden binnen in Groningen, Emmen en Westerbork. In een pand in Westerbork vindt de recherche in een verborgen ruimte een pillenmachine. De eigenaar van het pand zwijgt bij de politie, maar pillendokter Theo van G. uit Emmen praat honderduit.

In zijn huis worden zakken vol xtc gevonden. Voor vijf cent per pil verkocht hij ze. “Ik drukte 3333 pillen per uur”, zegt hij tijdens een verhoor. Het werk was niet zonder gevaar. Als hij de grondstof MDMA bewerkte kwamen er giftige dampen los. “Soms zag ik dan ineens drie pillenmachines”, zegt hij begin april tegen het verhoorkoppel van de recherche.

Van G. vindt zichzelf vooral een hobbyist. Hij tikte de pillenmachine in 2009 op de kop, repareerde het ding en sloeg aan het drukken. Hij vertelt de politie van alles, maar over de website Silk Road dat werd gebruikt voor de verkoop van de drugs, laat hij weinig los.

De recherche weet van andere verdachten dat Silk Road werd gebruikt. Theo vertelt over de Bitcoins, het elektronische betaalmiddel dat werd gebruikt. Maar over het omruilen in echt geld zegt hij niets. Ook wordt voor de recherche niet duidelijk wie de handelswaar op Silk Road plaatste.
xtc in kerkmuziek

Van G. vertelt wel met enige trots hoe de pillen verpakt werden. “We stopten ze in dvd’s met een cover van kerkmuziek. Daar is lang over nagedacht.”

Niet iedereen is zo behulpzaam als ’Sinterklaas’. De Emmenaren Sander V. (33) en Bernd S. (40) bijvoorbeeld, die worden verdacht van deelname aan de xtc-bende, zwijgen. Frans W. uit Groningen intrigeert de recherche ook: hij is de enige van de groep die eerder is gepakt met een xtc-laboratorium. Het blijft een raadsel voor de recherche wie de spullen precies op Silk Road verkocht en wie de bitcoins incasseerde of verzamelde.

Wie erin slaagt in het verborgen netwerk te komen, kan kinderlijk eenvoudig drugs bestellen. Wachten op straat voor de man met de scooter of de auto met het raampje dat omlaag gaat, is straks niet meer van deze tijd.

Justitie erkent het probleem van Silk Road, maar zegt geen idee te hebben van de omvang van de drugshandel via deze site. Er wordt niet gericht gezocht op Silk Road, maar als er aanwijzingen zijn voor handel, treedt justitie op.

English:

Quote
"The ecstasy gang of 'Sinterklaas'"

The group suspects from Groningen and Drenthe in April was arrested for large scale production and sale of ecstasy, did so through a hidden website, Silk Road. That's kind Markplaats for drugs and weapons.

Because the investigation is still ongoing with the investigation, the prosecution will say nothing about the research that answers to the name Mantia.

To our knowledge this is the first time that suspects are arrested drugs distribueerden through Silk Road. Silk Road is the fear of justice. IP addresses of computers and so the distributors of items offered are untraceable because use is made of the Internet network TOR. This network also appeared at the Amsterdam sex case Robert M.

Payment shall be made with or Bitcoins BTC: a virtual currency. Coins can also be exchanged for cash. Suspects from the investigation Mantia have known during interrogations that they were using this network, but would not tell who did this and how or where the bitcoins were converted into cash.

Among the seven suspects from Groningen and Emmen Onstwedde was one that turned the pills. That happened in Westerbork. The other defendants acted as distributors and couriers. The pills were all over the world. Germany was the most important market.
Theo 'The Wanderer' patched an old pill machine

According to chief suspect Tele Benoni (nickname Theo) of G. (62) from Emmen are sure produced 200,000 pills. The investigation also found firearms and raw materials for the production of the "fun" pills.
Pills in DVDs with church music.

He is 62 and looks with his long beard like a hippie. One companion from his drug network called Theo van G. 'The wanderer', the other calls him "Santa Claus". Pills turner of a gang with a unique distribution system.

They are on edge, late on the evening of 22 November. Agents in Emmen are looking for the autokrasser that the city holds in its grip for months. The cops see a man on a passenger seat of a cop.

A woman strolls around the suspicious car. Is he or she the infamous scratcher? Just before midnight they put the car on the side. With car scratches prove they have nothing to do. However, with the drugs trade.

In the car are hundreds of ecstasy pills. When an acquaintance in the house the police find several handguns, including the 'James Bond pistol, a Walther PPK. There are also more bags of "fun" pills. It's a stroke of luck. A lucky break.

And happiness can not. When Albertina O. MusselkanaalNetherlands from the police find a notebook on. The entire administration of the ecstasy gang in there. Sales, exporting countries, names of couriers. Everything. The account book of ecstasy gang of 'Sinterklaas'. There is even a to-do list in.

On April 5, 2013 the police raided premises Groningen, Emmen and Westerbork. In a building in Westerbork finds the detective in a hidden room a pill machine. The owner of the property is silent to the police, but pills doctor Theo van G. from Emmen talk hours.

In his house are pockets full of ecstasy found. For five cents a pill he sold them. "I pressed 3333 tablets per hour," he says during an interview. The work was not without danger. If he edited the raw MDMA toxic fumes came loose. "Sometimes I suddenly saw three pills machines," he says early April at the hearing torque of the criminal investigation.

Of G. considers himself primarily a hobbyist. He tipped the pill machine in 2009 at the head, repaired the thing and hit the button. He tells the police everything, but the website Silk Road that was used for the sale of drugs, losing little loose.

The investigation of other suspects know that Silk Road was used. Theo talks about the Bitcoins, the electronic payment that was used. But the real money in exchange he says nothing. Also, the investigation is not clear who the merchandise placed on Silk Road.
ecstasy in church music

Of G. it tells proudly how the pills were packed. "We stopped them into DVDs with a cover of church music. There is a lot of thought. "

Not everyone is as helpful as "Santa Claus". The Emmen Aren Sander V. (33) and Bernd S. (40) for example, who are suspected of participating in the Ecstasy-gang, silent. W. French from Groningen intrigues the investigation also: he is the only one of the group that has been previously packed with an ecstasy lab. It remains a mystery to the detective who sold the stuff on Silk Road and exactly who the bitcoins cashed or collected.

Who succeeds in secret network to get child can easily purchase drugs. Waiting for the man on the street with the scooter or car with the window that goes down, it will no longer up to date.

Justice acknowledges the problem of Silk Road, but claims to have the scale of drug trafficking through this site no idea. It is not directed searched on Silk Road, but if there is evidence of trade occurs in justice.
Title: Re: Big MDMA presser busted on silk road
Post by: smogmonster13 on July 24, 2013, 12:22 pm
I'm very sorry to hear about this. Please be safe people. Please do not leave unencrypted evidence of your SR commerce.
Title: Re: Big MDMA presser busted on silk road
Post by: automatic on July 24, 2013, 12:33 pm
I have a friend who knows the person busted, he said they were busted via unrelated investigation and then police linked them to SR because they seized and analyzed computers then found unencrypted documents with SR info on them.

But then it means, that the vendor published some personal informations to the buyer?
Title: Re: Big MDMA presser busted on silk road
Post by: kmfkewm on July 24, 2013, 12:46 pm
I have a friend who knows the person busted, he said they were busted via unrelated investigation and then police linked them to SR because they seized and analyzed computers then found unencrypted documents with SR info on them.

But then it means, that the vendor published some personal informations to the buyer?

I don't know exact details. One of my good friends got MDMA pressed by these guys and he knows the details of the case better than I do. He says the investigation did not start from SR but through unrelated means. The police only found they were involved with SR after seizing their computers. I don't know if the documents they found included customer shipping addresses or only usernames and the URL or what, but they definitely found unencrypted documents which is how they knew they were involved with SR.
Title: Re: Big MDMA presser busted on silk road
Post by: odd on July 24, 2013, 01:18 pm
I hate to say it but it looks like another case to prove how important internet, and computer security is if you decide to become a vendor.  Many of us will always fly under the radar because we buy small amounts for personal use and have no information for the police that they couldn't find themselves by opening an account on the forums.  It's when you take that leap into becoming a vendor or a reseller that you instantly put yourself in the line of sight of LEO.  Keep things small, light, and personal and deal with only with people you've built a connection and buisness relationship with over time.  If you decide to resell or become a vendor then please take the time and do your homework and make sure you and your files are 100 % protected and never ever get lazy.  Everyone's security depends on it.  Stay safe people.
Title: Re: Big MDMA presser busted on silk road
Post by: StExo on July 24, 2013, 01:47 pm
I hate to say it but it looks like another case to prove how important internet, and computer security is if you decide to become a vendor.  Many of us will always fly under the radar because we buy small amounts for personal use and have no information for the police that they couldn't find themselves by opening an account on the forums.  It's when you take that leap into becoming a vendor or a reseller that you instantly put yourself in the line of sight of LEO.  Keep things small, light, and personal and deal with only with people you've built a connection and buisness relationship with over time.  If you decide to resell or become a vendor then please take the time and do your homework and make sure you and your files are 100 % protected and never ever get lazy.  Everyone's security depends on it.  Stay safe people.

Yeah, tell me about it haha. I launder the money for the vendors, I guess that makes me the vendor of the vendors xD.