Author Topic: A message from the captain dpr  (Read 1174 times)

theform

 • Newbie
 • *
 • Posts: 1
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
  • Personal Message (Offline)
A message from the captain dpr
« on: December 16, 2013, 08:37:21 am »
This was in my inbox when I checked, don't think it was meant for me because I only speak English, does anyone know what it says?

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nej han var faktisk nummer 2, men det bliver interessant at følge.

Hovedparten af den nye udvikling, er nødt til at fokusere på sikker anvendelighed. Silk Road er ikke en skjult del af internettet længere, som kun få har adgang til, efter at de foretaget deres egne undersøgelser.
Vi har kigget på et par nyere undersøgelser som viser at over halvdelen af amerikanerne ved hvad Bitcoin er, og det er efterhånden ved at være svært at forestille sig at man ikke har hørt om Silk Road, hvis man kender til Bitcoin.
Så vi er uden tvivl kendt af en betydelig procentdel af den amerikanske befolkning, og derfor er vi også nødt til at sikre os at ingen kan komme til at lave uhensigtsmæssige fejl, som kan ende med at bringe dem i fare.
De avancerede brugere ved allerede godt hvordan de skal beskytte sig selv, så derfor er det bedre at vente med at tilføje funktioner for dem, og istedet fokusere på at hjælpe de nyere brugere som kæmper med at forstå systemet, og forhindre at de bringer sig selv i fare.

Jeg kan ikke forudse hvor succesfulde andre konkurrenter vil være i dette miljø.
Jeg mener at nogen af dem allerede har lavet nogen dumme fejl, og det er klart at det er skadeligt for os alle når nogen slipper afsted med at hacke en side, eller når nogen ender med at svindle brugerne.
Jeg arbejder i øjeblikket sammen med Backopy om at dele oplysninger omkring hvordan vi bedst sikrer markederne, og jeg betragter dette som et meget favorabelt partnerskab.
Hvis der er andre markeder som skulle være interesseret i at blive optaget i dette partnerskab, for at blive rådgivet i hvordan de sikrer sig selv, vil de være nødt til at bevise sig selv på en eller anden måde. Jeg har endnu ikke haft tid til at gennemtænke dette scenarie, og jeg bliver nødt til at snakke det igennem med Backopy før det på nogen måde kan håndhæves.

Vi har allerede indset at Silk Road har en begrænset levetid.
Jeg er på ingen måde perfekt, og det er vores team heller ikke, men på nuværende tidspunkt er vi de bedste på "det mørke web", til opgaven.
På nuværende tidspunkt tror vi ikke at vi kommer til at fortsætte til det punkt hvor vi ender med at blive anholdt. Istedet regner vi med at vi vil kunne annoncere en lukning i god tid når det kommer så vidt. Dermed vil det også være muligt at give folk en rimeligt tidsperiode til at trække ders Bitcoins ud, inden vi ødelægger hele infrastrukturen.
At forblive online indtil vi alle bliver anholdt er ikke noget som jeg har lyst til at sidde og vente på, og det vil også bringe brugerne i fare - hvilket er noget som jeg på ingen måde vil tillade. Brugernes sikkerhed er altafgørende, og jeg vil gøre alt i min magt for at beskytte dem. Også selvom det eventuelt måtte koste mig min egen frihed.
Dette er en holdning som er fælles for hele teamet, og derfor kan vi kun håbe på at vi kan forblive online i minimum 12 måneder, og give brugerne 2 ugers varsel, inden vi lukker ned, og dermed sikre at alle kan trække deres Bitcoins ud i ordentlig tid.

I løbet af de sidste par uger har vi allerede modtaget flere hundrede tusinde, i kommission, hvoraf langt det meste er blevet givet til de nominerede velgørenheder, som tidligere er blevet diskuteret i den originale plan.
Moderatorer og et par freelance teknikere modtager betaling for deres ydelser, men det gør størstedelen af os ikke.
Ross lavede den fejl at han beholdte en betydelig andel af pengene, og selvom han muligvis havde gode intentioner bliver dette ofte opfattet som grådighed.
Vi har derimod ikke noget ønske om økonomisk vinding.
Vi vil gerne sikre os at Silk Road i det mindste efterlader et positivt aftryk på verden, og hvis jeg uheldigvist skulle ske at blive pågrebet, kan jeg i det mindste sige at jeg er stolt over hvad jeg har gjort. Det er min motivation.

Dread Pirate Roberts.

rewindbekind

 • Newbie
 • *
 • Posts: 25
 • Karma: +1/-0
  • View Profile
  • Personal Message (Offline)
Re: A message from the captain dpr
« Reply #1 on: December 16, 2013, 08:44:53 am »
No, he was actually number 2, but it will be interesting to follow.

Most of the new developments have to focus on safe usability. Silk Road is a hidden part of the Internet anymore, which few have access to after they carried out their own investigations.
We've looked at a few recent studies that show that more than half of Americans know what Bitcoin is, and it is gradually becoming difficult to imagine that you have not heard of Silk Road if you know of Bitcoin .
So we are certainly known by a significant percentage of the American population , and therefore we also need to make sure that no one can get to make inappropriate errors that may end up bringing them in danger.
Advanced users already know well how to protect themselves, so it is better to wait to add features to them and instead focus on helping the newer users who are struggling to understand the system and prevent them from bringing itself at risk.

I can not predict how successful other competitors will be in this environment.
I think that any of them have already made some stupid mistakes , and it is clear that it is harmful to all of us when someone is getting away with hacking a page, or when someone ends up defraud users.
I am currently working with Backopy to share information about how best to secure markets , and I consider this a very favorable partnership.
If there are other markets that are interested in taking part in this partnership to be advised on how they ensure themselves , they have to prove themselves in one way or another . I have not had time to think through this scenario , and I 'll have to talk it through with Backopy before it in any way enforceable.

We have already realized that Silk Road has a limited lifespan.
I am by no means perfect , and it is our team either, but at this time we are the best on the " dark web " for the job.
At present, we do not believe that we will continue to the point where we end up being arrested. Instead , we expect that we will announce the closure in advance when it comes to that. This will also be possible to give people a reasonable period of time to pull 's Bitcoins out before we destroy the entire infrastructure .
To remain online until we all get arrested is not something I want to sit and wait , and it will also put users at risk - which is something that I will in no way allow. User safety is paramount and I will do everything in my power to protect them. Even though it may possibly cost me my freedom.
This is an attitude that is common to the whole team, and we can only hope that we can remain online for a minimum of 12 months and provide users with 2 weeks notice before we close down , thus ensuring that everyone can draw their Bitcoins out in due time.

Over the last few weeks we have already received hundreds of thousands in commission, the majority of which has been given to the nominated charities which have been previously discussed in the original plan .
Moderators and a few freelance technicians receive payment for their services , but it makes most of us do not .
Ross made ​​the mistake that he kept a significant share of the money, and although he may have had good intentions, this is often perceived as greed.
However, we have no desire for financial gain.
We want to make sure that the Silk Road at the very least leave a positive mark on the world , and if I'm unlucky shown should happen to be caught , I can at least say that I am proud of what I've done . That's my motivation.


do you not know how to google?
« Last Edit: December 16, 2013, 08:48:20 am by rewindbekind »
It's that time of year again, and i couldn't make it happen without you. If everyone donated a few bucks. I'd reach my goal in no time ,c'mon don't be scared : 1Nn5s8Yh4xDDbxES5yGvsfumsYjjmyAq24

Zandesh

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 50
 • Karma: +1/-0
  • View Profile
  • Personal Message (Offline)
Re: A message from the captain dpr
« Reply #2 on: December 16, 2013, 09:13:20 am »
do you not know how to google?

Was that really google translate?

I speak danish myself, and must say that's not a bad translation at all...

HeyNow

 • Newbie
 • *
 • Posts: 2
 • Karma: +0/-0
 • No Pain, No Gain
  • View Profile
  • Personal Message (Offline)
Re: A message from the captain dpr
« Reply #3 on: December 16, 2013, 09:17:43 am »
Holy shit.. that's important communications. Proves DPR is a stand up guy though

Raoul Duke

 • Guest
Re: A message from the captain dpr
« Reply #4 on: December 16, 2013, 09:38:28 am »
I feel like a reporter on a pirate ship full of drugs.

ProEvo

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1218
 • Karma: +308/-37
  • View Profile
  • Personal Message (Offline)
Re: A message from the captain dpr
« Reply #5 on: December 16, 2013, 12:01:14 pm »
DPR speaks Danish??
“You cannot buy the revolution. You cannot make the revolution. You can only be the revolution. It is in your spirit, or it is nowhere.”
― Ursula K. Le Guin

Dread Pirate Roberts

 • Captain
 • Administrator
 • *****
 • Posts: 566
 • Karma: +552/-41
  • View Profile
  • Personal Message (Offline)
Re: A message from the captain dpr
« Reply #6 on: December 16, 2013, 02:55:57 pm »
There was a small bug in my messaging script yesterday which caused this message to be sent out to several random user ID's. There is nothing particularly sensitive in it and nothing to worry about.
Quote 23: Criticism has plucked the imaginary flower from the chain not so that man may continue to bear the chain without consolation or fantasy but so that he may throw off the chain and cull the living flower.

sogi2011

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 200
 • Karma: +15/-7
 • Chill
  • View Profile
  • Personal Message (Offline)
Re: A message from the captain dpr
« Reply #7 on: December 16, 2013, 03:01:49 pm »
There was a small bug in my messaging script yesterday which caused this message to be sent out to several random user ID's. There is nothing particularly sensitive in it and nothing to worry about.

Well thats good, seen as it was being posted in the public forums lol

aristocat

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 52
 • Karma: +25/-13
  • View Profile
  • Personal Message (Offline)
Re: A message from the captain dpr
« Reply #8 on: December 16, 2013, 03:22:43 pm »
Although ya did kinda just incriminate Ross there, otherwise I can see how none of it was confidential. But fairplay on your ethos, your intentions shine through well in it.

aristocat

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 52
 • Karma: +25/-13
  • View Profile
  • Personal Message (Offline)
Re: A message from the captain dpr
« Reply #9 on: December 16, 2013, 03:35:49 pm »
Great to see you working with Backopy, could get your own darkweb marketplace guild going

bigheadsquirt

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 258
 • Karma: +53/-13
  • View Profile
  • Personal Message (Offline)
Re: A message from the captain dpr
« Reply #10 on: December 16, 2013, 04:02:02 pm »
This was a good read. It does show the intentions of our site administrator. I also think that corresponding with Backopy is an excellent idea, we need more reliable markets to bare the brunt of the user load. I am not a super tech guy or anything, i just believe that if there were at least five or more reliable trustworthy site, then we could assume that the traffic would be dispersed better. I know you guys have a tough job, and i wish that we newbs could find a way to contribute. I have looked into Tor nodes, relays, but have not really figured out how to help, except by using the forums to reach others and also review products and vendors top help grow the stable community. I hope that we can continue on like this forever until we figure out a way for all people to be able to buy, and or sell our unique products. Happy Holidays

rewindbekind

 • Newbie
 • *
 • Posts: 25
 • Karma: +1/-0
  • View Profile
  • Personal Message (Offline)
Re: A message from the captain dpr
« Reply #11 on: December 16, 2013, 10:42:37 pm »
do you not know how to google?

Was that really google translate?

I speak danish myself, and must say that's not a bad translation at all...

I'm not even going to lie when I asked that question i was like who am i kidding I'm fuckign impressed.  but now i feel like I shouldn't have posted it on google translate I believe google saves everything users do for almost bout everything. I feel like a dick.
It's that time of year again, and i couldn't make it happen without you. If everyone donated a few bucks. I'd reach my goal in no time ,c'mon don't be scared : 1Nn5s8Yh4xDDbxES5yGvsfumsYjjmyAq24

Roadie

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 384
 • Karma: +49/-17
  • View Profile
  • Personal Message (Offline)
Re: A message from the captain dpr
« Reply #12 on: December 16, 2013, 11:01:25 pm »
Does that mean we need to stock up soon in case SR2 has to fall?

Good job on the google translate there, I wouldnt worry.

Greenland

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 57
 • Karma: +4/-1
 • I am sailing... I am sailing....
  • View Profile
  • Personal Message (Offline)
Re: A message from the captain dpr
« Reply #13 on: December 16, 2013, 11:25:20 pm »
Good things need some time.
That's why I'm confident that there won't be a fall of Silk Road v2.

Sail on DPR!

Peace

Greenland
--
Our Vendor Account
http://silkroad6ownowfk.onion/users/greenland

DoctorClu

 • Newbie
 • *
 • Posts: 0
 • Karma: +742/-277
  • View Profile
  • Personal Message (Offline)
Re: A message from the captain dpr
« Reply #14 on: December 17, 2013, 06:24:41 pm »
Quite brilliant misinformation tactic actually. The first line obviously refers to Ross which can be taken one of two ways:

1. Ross was the second DPR, not the original one.
2. Ross was his second in command, meaning the title never passed.

This isn't the first time DPR has spoken in Danish either. He had a quote on his signature before the market opened in Danish that translated into something about licking honey and bees.

And then..."Moderators and a few freelance technicians receive payment for their services". I'm still waiting on payment, mate.
I am no longer a member of staff. Please do not PM me regarding forum or market matters.

GrammarNazi

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 115
 • Karma: +30/-47
 • Blame it on the meth
  • View Profile
  • Personal Message (Offline)
Re: A message from the captain dpr
« Reply #15 on: December 17, 2013, 06:42:06 pm »
Quite brilliant misinformation tactic actually. The first line obviously refers to Ross which can be taken one of two ways:

1. Ross was the second DPR, not the original one.
2. Ross was his second in command, meaning the title never passed.

This isn't the first time DPR has spoken in Danish either. He had a quote on his signature before the market opened in Danish that translated into something about licking honey and bees.

And then..."Moderators and a few freelance technicians receive payment for their services". I'm still waiting on payment, mate.

Neither of the two statements are accurate.
None of this is brilliant.

See:
https://silkroad5v7dywlc.onion.to/index.php?topic=9454.0

Stop riding the new Dread Pirate Roberts' cock.
« Last Edit: December 17, 2013, 06:43:58 pm by GrammarNazi »
For donations, insults, or payment:
PM Me

Writing Service:
REMOVED- I'm not a paying vendor, and I am in violation of site rules.

DoctorClu

 • Newbie
 • *
 • Posts: 0
 • Karma: +742/-277
  • View Profile
  • Personal Message (Offline)
Re: A message from the captain dpr
« Reply #16 on: December 17, 2013, 06:44:25 pm »
Quite brilliant misinformation tactic actually. The first line obviously refers to Ross which can be taken one of two ways:

1. Ross was the second DPR, not the original one.
2. Ross was his second in command, meaning the title never passed.

This isn't the first time DPR has spoken in Danish either. He had a quote on his signature before the market opened in Danish that translated into something about licking honey and bees.

And then..."Moderators and a few freelance technicians receive payment for their services". I'm still waiting on payment, mate.

Neither of the two statements are correct.

I deeply apologize if I did not word that properly, but what may I ask was wrong with my grammar?
I am no longer a member of staff. Please do not PM me regarding forum or market matters.

GrammarNazi

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 115
 • Karma: +30/-47
 • Blame it on the meth
  • View Profile
  • Personal Message (Offline)
Re: A message from the captain dpr
« Reply #17 on: December 17, 2013, 06:48:01 pm »
It should be "Quite a brilliant misinformation tactic actually."

You also put a period outside of a quotation mark.
For donations, insults, or payment:
PM Me

Writing Service:
REMOVED- I'm not a paying vendor, and I am in violation of site rules.

Greenland

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 57
 • Karma: +4/-1
 • I am sailing... I am sailing....
  • View Profile
  • Personal Message (Offline)
Re: A message from the captain dpr
« Reply #18 on: December 17, 2013, 07:33:51 pm »
I hope to reach my 50 post limit soon, so that I can contribute in a more adult way.

But dudes, what's with all the hate over here.

What did you do for .onion?  What did you do for the cryptocurrencies?

The best sailors are the ones on shore :)

Some people over here think that running a site as big as SR 2.0 is the same then configuring an Ubuntu Lamp Server with OScommerce.  It's NOT, this is Ebay size on the darknet and the sole defense is the one you have built or are able to use against whatever form of attack,  and there are many being scriptkiddie or sophisticated or zeroday. 

Taking such a responsibility, even managing the whole is a true nightmare sometimes as it requires quite a skillset.

I'm not crawling into somebodies ass, I just have about 15+ years experience in this shit.

Sail on DPR, don't feed the trolls :) I will provide some food until I have reached my 50 post limit ;-)

Peace

Greenland


--
Our Vendor Account
http://silkroad6ownowfk.onion/users/greenland

GrammarNazi

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 115
 • Karma: +30/-47
 • Blame it on the meth
  • View Profile
  • Personal Message (Offline)
Re: A message from the captain dpr
« Reply #19 on: December 17, 2013, 07:37:52 pm »
Dread Pirate Roberts appears to be a capable programmer.

He is not a capable writer.
For donations, insults, or payment:
PM Me

Writing Service:
REMOVED- I'm not a paying vendor, and I am in violation of site rules.

lola28

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 69
 • Karma: +5/-0
  • View Profile
  • Personal Message (Offline)
Re: A message from the captain dpr
« Reply #20 on: December 18, 2013, 01:51:43 am »
This supposed leak coupled with possible language disinformation and a bonus Grammar Nazi appearance makes my head throb fucking heartlike.  If I get bored waiting at the bus stop tomorrow I'll noodle up some possible theories and 10 minutes will have elapsed in no time.

Thanks Dread Pirate Rashomon and anonymous darkweb weirdos!

meathead_420

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 110
 • Karma: +12/-2
  • View Profile
  • Personal Message (Offline)
Re: A message from the captain dpr
« Reply #21 on: December 18, 2013, 02:17:46 am »
12 months?

Better stock up!!!!